Photograph of Queenstown flooded in 1878

Quiz: How well do you know Aotearoa New Zealand?
Kēmu uiui: He pēhea te kaha o tō mōhio ki Aotearoa?